Trang chủ Giới thiệu Các Phòng Ban
1. Giới thiệu chung

Ban Quản trị tòa nhà trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 được thành lập ngày 11/01/2017.

Đọc thêm...

1/ Giới thiệu chung

Ban Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện Cơ sở 2, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

Đọc thêm...

Ban Kế hoạch tổng hợp làm việc theo sự phân công  của Ban lãnh đạo cơ sở, chịu trách nhiệm về:
- Kế hoạch hoạt động của các Phòng, Khoa.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

Đọc thêm...

Ban Hành chính – Tổ chức chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bệnh viện Cơ sở 2, và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về tổ chức thực hiện công tác Hành chính - Tổ chức Cán bộ phát triển theo mục tiêu của Bệnh viện.

Đọc thêm...

Ban Tài chính Kế toán là đơn vị tham mưu cho Ban Lãnh đạo toàn bộ các hoạt động về tài chính của Cơ sở 2 - Bệnh viện.Đại học Y dược Tp.Hồ Chí Minh

Đọc thêm...