Ban Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc quản lý trực tiếp Ban lãnh đạo Cơ sở 2 và quản lý chuyên môn của phòng CNTT bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm...

Với chức năng tham mưu các hoạt động QLCL cho Ban lãnh đạo, Ban có sứ mệnh phải xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện

Đọc thêm...

Ban Hành chính – Tổ chức chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bệnh viện Cơ sở 2, và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về tổ chức thực hiện công tác Hành chính - Tổ chức Cán bộ phát triển theo mục tiêu của Bệnh viện.

Đọc thêm...

Ban Kế hoạch tổng hợp (KHTH) làm việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo Cơ sở, chịu trách nhiệm về:
- Kế hoạch hoạt động của các Phòng, Khoa.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

Đọc thêm...

Ban Công tác xã hội (CTXH) thực hiện vai trò cầu nối để hướng tới sự hài lòng của người bệnh với mục tiêu gia tăng số lượng người bệnh lẫn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đọc thêm...

Ban Khoa học – Đào tạo được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học cho bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 cũng như cho Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm...