Ban Công tác xã hội (CTXH) thực hiện vai trò cầu nối để hướng tới sự hài lòng của người bệnh với mục tiêu gia tăng số lượng người bệnh lẫn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đọc thêm...

Ban Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc quản lý trực tiếp Ban lãnh đạo Cơ sở 2 và quản lý chuyên môn của phòng CNTT bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm...

Ban Quản trị tòa nhà trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 được thành lập ngày 11/01/2017.

Đọc thêm...

-  Tham mưu cho Ban lãnh đạo về dự trù, kế hoạch mua sắm đấu thầu, điều chuyển, bảo dưỡng, thay thế các trang thiết bị máy móc.

Đọc thêm...

Với chức năng tham mưu các hoạt động QLCL cho Ban lãnh đạo, Ban có sứ mệnh phải xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện

Đọc thêm...

Ban Hành chính – Tổ chức chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bệnh viện Cơ sở 2, và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về tổ chức thực hiện công tác Hành chính - Tổ chức Cán bộ phát triển theo mục tiêu của Bệnh viện.

Đọc thêm...