GIỚI THIỆU CHUNG

Ban Hành chính – Tổ chức chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bệnh viện Cơ sở 2, và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về tổ chức thực hiện công tác Hành chính - Tổ chức Cán bộ phát triển theo mục tiêu của Bệnh viện.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Lập kế hoạch công tác của Ban và tổ chức thực hiện.
-  Quản lý sổ sách, công văn, hồ sơ
- Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, tiếp khách. Giữ mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và bệnh viện
- Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng
- Quản lý việc sử dụng tài sản của bệnh viện: thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu, thống kê, ấn chỉ.
- Chỉ đạo công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện sử dụng hợp lý có hiệu quả, bảo quản xe tốt, có kế hoạch bảo trì sửa chữa hàng năm.
- Có kế hoạch phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.
- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, thi tuyển, đào tạo, sắp xếp nhân lực đúng quy trình.
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các Phòng, Khoa. Đơn vị

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành Y tế đối với CBVC và người bệnh trong Bệnh viện.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của Cán bộ – Viên chức để đề xuất với Lãnh đạo xem xét, giải quyết.
- Phối hợp với các Trưởng Phòng, Trưởng Khoa /Đơn vị để xem xét đáp ứng yêu cầu nhân sự của các Phòng, Khoa/đơn vị.
- Quản lý công tác tuyển dụng như: tuyển chọn, định hướng, đào tạo, phát triển và duy trì nhân sự theo mục tiêu của Bệnh viện.
- Quản lý và duy trì công tác chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn, khen thưởng và kỷ luật.
- Quan tâm và nắm bắt tình hình của nhân viên bằng chương trình huấn luyện về quản lý cho các cấp quản lý và nhân viên, phát huy năng lực nhân viên trong môi trường công việc và văn hóa của Bệnh viện.
- Khảo sát nhân viên, nghiên cứu kế hoạch phát triển và xem xét các chính sách nhân sự.
- Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên làm việc tích cực.
- Tuyển dụng và định hướng: dựa vào vai trò và quy trình tuyển dụng. Xây dựng những ứng viên tốt. Tuyển dụng theo quy trình như: đơn xin việc, phỏng vấn, sơ tuyển, kiểm tra sức khỏe, mở dữ liệu nhân sự. Tiếp nhận nhân viên mới theo quy trình.
- Xây dựng tốt mối quan hệ của Cán bộ – Viên chức trong Bệnh viện như: thăm hỏi nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt và tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi.
- Hoạt động của Ban Hành chính -Tổ chức Nhân sự tuân theo hệ thống quản lý của Bệnh viện và trong phạm vi trách nhiệm của Cơ sở.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Thực hiện các quy chế hoạt động thống nhất các cơ sở của Bệnh viện
- Xây dựng các chế độ trả lương phù hợp với công việc và quy chế Bệnh viện theo đúng quy định