TẦM NHÌN

Trở thành mô hình kiểu mẫu cho hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH

Với chức năng tham mưu các hoạt động QLCL cho Ban lãnh đạo, Ban có sứ mệnh phải xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện, không ngừng cải tiến và ngày càng hiện đại nhằm:

- Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng tốt nhất cho người bệnh, đáp ứng mọi nhu cầu.

- Tạo ra môi trường lao động chuyên nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân viên.

- Xây dựng Bệnh viện là đơn vị đi đầu về chất lượng trong và ngoài nước.

CHỨC NĂNG

- Là Ban chức năng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

- Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Lãnh đạo bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

NHIỆM VỤ

 1. Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong Bệnh viện
 2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm cải tiến chất lượng tại các khoa, ban
 3. Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện
 4. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
 5. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn người bệnh và nhân viên y tế.
 6. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
 7. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, ban giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
 8. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
 9. Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện và Đánh giá chất lượng bệnh viện.
 10. Phối hợp thực hiện với Ban KHTH và Đơn vị Điều dưỡng trong việc đánh giá tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
 11. Phối hợp toàn diện với các ban, khoa, đơn vị trong các hoạt động quản lý chất lượng – An toàn người bệnh