1/ Giới thiệu chung

Ban Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện Cơ sở 2, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

2/ Chức năng - Nhiệm vụ

-  Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Lãnh đạo Cơ sở phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3/ Định hướng Phát triển

  • Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, LEAN, 5S, TQM,…vào hoạt động quản lý và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện.
  • Đưa hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động thường xuyên tới các khoa/phòng.
  • · Lập kế hoạch triển khai việc cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành