GIỚI THIỆU CHUNG

Ban Tài chính Kế toán là đơn vị tham mưu cho Ban Lãnh đạo toàn bộ các hoạt động về tài chính của Cơ sở 2 - Bệnh viện.Đại học Y dược Tp.Hồ Chí Minh

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán và quy định thu chi của Bệnh viện.
- Lập và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo cơ sở 2, trong công tác quản lý tài chính Bệnh viện, xây dựng và kiện toàn bộ máy kế toán. 
- Thực hiện và ban hành các quy chế quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Cơ sở 2 - Bệnh viện Đại học Y dược Tp.Hồ Chí Minh
- Tổ chức, giám sát thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Quản lý, giám sát việc sử dụng tài sản,vốn và chi phí toàn Cơ sở 2.
- Lập kế hoạch hoạt động định kỳ, tham gia thẩm định hiệu quả các đề án đầu tư, giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính.
- Quản lý, điều hành CB-VC trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban lãnh đạo cơ sở.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Quán triệt các chủ trương chỉ đạo của Ban Giám đốc về định hướng phát triển trong tương lai.
- Không ngừng nâng cao tinh thần phục phục vụ đối với bệnh nhân và mọi người.
- Tạo điều kiện cho mỗi nhân viên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên, bố trí các nhân viên mới làm việc tại khu vực phù hợp.