Căn cứ Công văn số 9087/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 07/10/2019 về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức.